PUBLIKACJE DRUKOWANE

PUBLIKACJE DRUKOWANE

  • Ks. Kazimierz Hoła, Błogosławiony Adolf Kolping i jego Dzieło.

Wydawca: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Rok i miejsce wydania: Kraków 2014

Wydanie III

Ilość stron: 90

Opis: Biografia ks. Adolpha Kolpinga w przystępny sposób opowiadająca o życiu i działalności jednego z prekursorów Nauki Społecznej Kościoła autorstwa ks. Kazimierza Hoły, założyciela pierwszych Rodzin Kolpinga w Polsce.

 

  • Współpraca bez granic. Nasze Rodziny, Nasze partnerstwa

Wydawca: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Rok i miejsce wydania: Kraków 2010

Ilość stron: 252

Publikacja w dwóch wersjach językowych: polskiej i niemieckiej

Opis: Jest to publikacja wyjątkowa, pisana przez wielu autorów – świadków rozwoju Dzieła Kolpinga w Polsce oraz tworzenia się partnerstw polskich i niemieckich Rodzin Kolpinga. Świadectwa te, obejmujące okres ponad 20 lat wspólnego działania, pokazują, jak ziarno kolpingowskiej idei kiełkowało na polskiej ziemi i jak wzrastało, również dzięki ciągłemu wsparciu i zaangażowaniu w szerzenie tego Dzieła ze strony niemieckich Partnerów.

Ich otwartość, szczera chęć pomocy, dobry przykład często stawały się impulsem do powstawania polskich Rodzin Kolpinga, które mogły bez ograniczeń sięgać do tradycji „starszych Braci w Dziele Kolpinga”, czerpać z ich wieloletniego doświadczenia, przełamując stereotypy o złych stosunkach między narodami polskim i niemieckim. Formalne partnerstwa polskich i niemieckich Rodzin Kolpinga, zawsze budowane na przyjaźni tworzących je ludzi, są czynnikiem scalającym, jednoczącym całą wspólnotę Dzieła Kolpinga. A poczucie wspólnoty opartej na partnerskich więzach – wspólnoty międzynarodowej – daje poczucie siły i wzmacnia motywację do działania na rzecz bliźnich, będących w potrzebie.

O tym opowiadają autorzy historii poszczególnych Rodzin Kolpinga w Polsce, wspominając momenty rodzenia się małych kolpingowskich wspólnot, ich wzrastania w swoich lokalnych społecznościach i budzenia się ich aktywności w odpowiedzi na problemy lokalnych środowisk. Zdumiewa bogactwo i różnorodność form działania i pomocy.

  • Trzeci sektor a partnerstwo.

Wydawca: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Rok i miejsce wydania: Kraków

Ilość stron: 183

Opis: Publikacja jest podsumowaniem rezultatów projektu „Współpraca dla pracy” realizowanego w okresie 2008-2010 r. w ramach którego powstały sieci współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną na szczeblu lokalnym. Jest jednocześnie zbiorem artykułów na temat możliwości funkcjonowania partnerstw w trzecim sektorze zawierającym m.in. przykłady dobrych praktyk.

 

  • Centra Wsparcia dla Bezrobotnych w Polsce i na Słowacji. Modelowy system pomocy dla osób zagrożonych marginalizacją z powodu pozostawania bez pracy.

Wydawca: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Rok i miejsce wydania: Kraków 2003

Ilość stron: 82

Opis: Publikacja prezentuje polsko-słowacki projekt skierowany do osób bezrobotnych, polegający

 na tworzeniu kolpingowskich Centrów Wsparcia dla Bezrobotnych, funkcjonujących jako punkty aktywnego poszukiwania pracy, doradztwa prawno-ekonomicznego i zawodowego oraz czytelnie literatury i prasy poświęconej rynkowi pracy.

 

  • Kolpingowskie świetlice w Polsce i na Litwie

Wydawca: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Rok i miejsce wydania: Kraków 2002

Ilość stron: 88

Opis: Publikacja zawiera opis projektu realizowanego przez Dzieło Kolpinga w Polsce na rzecz dzieci

i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem. Głównym celem projektu, realizowanego w programie PHARE ACCESS, było stworzenie sieci profesjonalnych świetlic dla tej grupy, gdzie w różnych sekcjach zainteresowań mogą one zdobyć nowe umiejętności, odrobić zadania lub po prostu spędzić czas z innymi dziećmi. Dzięki temu finansowemu wsparciu powstało

6 takich ośrodków w Polsce i 2 na Litwie. Profesjonalna pomoc psychologów i pedagogów, stały kontakt z rodzicami oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu i wolontariusz, którzy podczas licznych warsztatów i seminariów zapewniają podopiecznym nowoczesną terapię. W broszurze można znaleźć podstawowe informacje o działalności Dzieła Kolpinga ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz dzieci i młodzieży, a także adresy kolpingowskich świetlic.

 

z serii DOKUMENTY I WSPOMNIENIA

  • Kolpingowskie świetlice

Wydawca: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Rok i miejsce wydania: Kraków 2001

Ilość stron: 20

Opis: Krótka publikacja poświęcona polsko-litewskiemu projektowi kolpingowskich Świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

 

z serii DOKUMENTY I WSPOMNIENIA

  • Integracja europejska z perspektywy chrześcijańskiej

Wydawca: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Rok i miejsce wydania: Kraków 2001

Ilość stron: 80

Opis: Publikacja jest poświęcona w całości dwóm seminariom kształceniowym zorganizowanym pod hasłem: "Integracja Europejska z perspektywy chrześcijańskiej" zrealizowanym przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, a współfinansowanych przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w ramach konkursu otwartego na dotacje projektów własnych dla organizacji pozarządowych. Pierwsze z nich pt. "Rola chrześcijaństwa w procesie integracji europejskiej - przeszłość i teraźniejszość" odbyło się w dniach 9-11.11.2000 r.. Drugie pod tytułem "Unia Europejska - Nowa wspólnota polityczna? Rola chrześcijan w XXI. w." miało miejsce w dniach 23 – 25.11.2001r. 

  • Ferdynand Kinsky: Federalizm model ogólnoeuropejski

Wydawca: Wydawnictwo WAM, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Rok i miejsce wydania: Kraków 1999

Ilość stron: 176

Opis: Książka Ferdynanda Kinsky'ego to próba diagnozy kondycji współczesnej Europy, dążącej do jedności, a zarazem nękanej licznymi separatyzmami. Autor wychodzi od konkluzji dość oczywistej. Jedność Europy jest koniecznością, ze względu na bezpieczeństwo, gospodarkę i przyszłość społeczno-polityczną państw i narodów. Nie może ona jednak oznaczać ujednolicenia w sferze tradycji, bogactwa języków i różnorodności kultur regionalnych. Zachowanie zdrowej równowagi między polityczną i gospodarczą jednością, a kulturalną różnorodnością gwarantuje federalizm.

 Pierwsza część studium zawiera charakterystykę pojęcia "federalizm" oraz omówienie różnych teorii federalistycznych, a także przejawów funkcjonowania federalizmu w przyszłości i obecnie.

W drugiej części autor próbuje dać odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu federalizm jest praktykowany w Europie, zarówno w sferze integracji ponadnarodowej, jak i w wewnętrznych strukturach państwowych. To, czy przyszła Europa będzie federalistyczna, zależy także od rezultatów i skuteczności strategii proponowanych przez stowarzyszenia i ugrupowania federalistyczne

 w różnych krajach.

 

z serii DOKUMENTY I WSPOMNIENIA

  • Kolpingowskie spotkania

Wydawca: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Rok i miejsce wydania: Kraków 1998

Ilość stron: 80 

Opis: "Kolpingowskie spotkania" to zbiór najciekawszych relacji z seminariów i spotkań wakacyjnych organizowanych przez Dzieło Kolpinga w latach 1996 - 97. Oprócz relacji można tu znaleźć spis wszystkich projektów wychowawczych i szkoleniowych zrealizowanych w ramach Dzieła Kolpinga.

 

z serii DOKUMENTY I WSPOMNIENIA

  • Kolping buduje wspólną Europę

Wydawca: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Rok i miejsce wydania: Kraków 1997

Ilość stron: 60

Opis: Broszura jest zbiorem dokumentów i wspomnień z Europejskich Dni Kolpinga, które odbyły się w Salzburgu w maju 1996r., w trakcie którego  po prawie siedemdziesięcioletniej przerwie spotkali się kolpingowcy ze Wschodu i zachodu Europy, w tym również 40 osobowa delegacja z Polski. Publikacja ta zawiera m.in. "Manifest Salzburski Dzieła Kolpinga w Europie", list Jana Pawła II do uczestników Europejskich Dni Kolpinga w Salzburgu, przemówienie Sekretarza Generalnego Rady Europy, referat "Zadania katolickich organizacji wobec aktualnych problemów Kościoła", kazanie ks. prałata H. Festinga oraz 40 kolorowych fotografii upamiętniających to bezprecedensowe wydarzenie.  

Załóż rodzinę kolpinga
Formacja duchowaFundacjaMłody kolpingDomy kolpingaKolping EuropaKolping International1%

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
 


Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON