PARTNERZY

Idea partnerstwa stojąca u podstaw działalności kolpingowskiej wywodzi się z ewangelicznych, chrześcijańskich korzeni. Wszyscy znamy bowiem słowa Jezusa: „jedni drugim brzemiona noście”, gdyż są one podstawą wszelkiej działalności w naszym Związku

 • Międzynarodowe Dzieło Kolpinga

Międzynarodowe Dzieło Kolpinga jest katolickim związkiem społecznym założonym w XIX w. przez księdza Adolpha Kolpinga. Obecnie działa w 61 krajach świata (na 4 kontynentach) i zrzesza ponad 400 000 członków działających w ramach Rodzin Kolpinga.

Międzynarodowe Dzieło Kolpinga jest solidarnościową wspólnotą obejmującą kolpingowskie związki z całego świata, w której członkowie i Rodziny Kolpinga wspierają się nawzajem. Współpraca rozwojowa realizowana jest na rzecz Rodzin Kolpinga w Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej jak również w Europie Środkowo – Wschodniej.

Rodziny Kolpinga działają jako grupy samopomocowe, które poprzez swoją aktywność starają się pomagać osobom potrzebującym zgodnie z maksymą Patrona Związku: „Czasy wam pokażą, co należy czynić”.

Fundusz Społeczno-Rozwojowy Dzieła Kolpinga (Sozial- und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes e. V. (SEK e.V.) jest profesjonalną organizacją Międzynarodowego Dzieła Kolpinga zajmującą się przede wszystkim pomocą rozwojową. Swą działalność rozpoczęła w roku 1968 r. tzw. „Akcją dla Brazylii“, której celem było stworzenie programów edukacji zawodowej dla marginalizowanych grup społecznych w Brazylii. Inicjatywa ta zapoczątkowała powstanie dużej sieci solidarnościowej pomocy. Obecnie organizacja dociera do 400 000 ludzi w ramach programów pomocy dla samopomocy. SEK e.V. jako organizacja międzynarodowa jest najważniejszym partnerem dla krajowych związków kolpingowskich. Poprzez wspieranie licznych projektów i tworzenie nowych grup samopomocowych służy zwalczaniu biedy i ubóstwa. Podstawą jej działania są programy kształcenia zawodowego i wspieranie drobnej przedsiębiorczości w zakresie rolnictwa i rzemiosła m.in. poprzez mikrokredyty na zakup narzędzi, urządzeń czy surowców.

 • Związek Diecezjalny Dzieła Kolpinga w Essen - Diözesanverband Kolpingwerk Essen

Od prawie 20 lat Dzieło Kolpinga w Polsce ma partnerskie kontakty ze Związkiem Diecezjalnym Dzieła Kolpinga w Essen. W sierpniu 2002 r. oba Związki ustaliły i podpisały na spotkaniu w Krakowie, w obecności Huberta Tintelotta - sekretarza generalnego Międzynarodowego Dzieła Kolpinga - oficjalne porozumienie o partnerstwie i współpracy.

Raz w roku spotykają się Zarządy Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Związku  Diecezjalnego Dzieła Kolpinga w Essen, aby rozmawiać, wymieniać się doświadczeniami i wskazywać Rodziny Kolpinga z Polski i Niemiec chcące nawiązać nowe partnerstwa.

Współpraca Rodzin jest różnorodna i dotyczy takich sfer jak: działalność społeczna, pomoc w zakresie dokształcania, ratowanie dziedzictwa kulturowego, transformacja społeczno-gospodarcza. Każda z wymienionych płaszczyzn współpracy miała bezpośredni lub pośredni wpływ na wzajemne relacje Polaków i Niemców.

Obecnie posiadamy 15 partnerstw Rodzin Kolpinga, z czego 7 to partnerstwa z Rodzinami Diecezji Essen.

Partnerstwa z Rodzinami Kolpinga w Diecezji Essen:

 • Rodzina Kolpinga (RK) Bachowice – RK Essen-Dellwig
 • RK Gdańsk – RK Gelsenkirchen-Űckendorf
 • RK Kraków (Nowy Bieżanów) – RK Bochum-Linden
 • RK Luborzyca – RK Essen-Steele-Horst
 • RK Poręba Żegoty – RK Müllheim-Heissen
 • RK Syców – RK Bottrop-Eigen
 • RK Wadowice – RK Essen-Freisenbruch

Partnerstwa działające poza diecezją Essen to:

 • RK Chodzież – RK Nottuln
 • RK Kolonowskie – RK Havixbeck
 • RK Mysłowice – RK Davensberg
 • RK Maków Podhalański – RK Abenberg
 • RK Niepołomice – RK Meppen
 • RK Staniszcze – RK Lünen
 • RK Syców – RK Malsch
 • RK Łęczyce – RK Lohne

 

Plik do pobrania: Przykłady polsko-niemieckich partnerstw pomiędzy Rodzinami Kolpinga

 

 

 • Kolping Schweiz (Dzieło Kolpinga w Szwajcarii)

Dzieło Kolpinga w Szwajcarii zrzesza 80 Rodzin Kolpinga, które działają zgodnie z mottem: żyj odpowiedzialnie, działaj solidarnie. Podstawą ich pracy są 3 obszary: wspólnota, kształcenie i solidarność. Dzieło Kolpinga realizuje wiele projektów pomocowych dla Ugandy i Boliwii. Posiada stworzoną w tym celu specjalną strukturę Sozial- und Entwicklungshilfe von Kolping Schweiz (Social and Development Support of Swiss Kolping), która od 10 lat współpracuje ze stowarzyszeniami z krajów rozwijających się i realizuje projekty na rzecz osób potrzebujących (w tym kobiet, młodzieży i osób starszych) i społeczności lokalnych w zakresie edukacji, zdrowia i ekologii.

W ramach realizowanej współpracy z Dziełem Kolpinga w Polsce współpracuje w ramach dwóch projektów poprzez udział w seminariach i wizytach studyjnych. Partnerzy aktywnie uczestniczą w przygotowywaniu wspólnych przedsięwzięć. Dzieło Kolpinga w Szwajcarii wspiera też finansowo projekty realizowane przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce.

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Dzieło Kolpinga w Polsce współpracuje od maja 2013 r. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie w realizacji działań z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Współpraca polega na pomocy w rekrutacji osób pragnących skorzystać z bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Są to osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, mające potrzebę skorzystania z informacji, konsultacji i porad obywatelskich, w szczególności: osoby starsze nieradzące sobie z obsługą komputera i mające przez to gorszy dostęp do wiedzy, osoby z niższym wykształceniem, osoby nie radzące sobie z przygotowaniem pism, z samodzielnym rozwiązaniem problemów, osoby o niskich dochodach, których nie stać na odpłatną poradę.

 

Partnerstwa projektowe

 • Dzieło Kolpinga na Ukrainie

Dzieło Kolpinga na Ukrainie powstało w roku 2001. W chwili obecnej liczy 600 członków w 27 stowarzyszeniach. Prowadzi m.in. działalność edukacyjną (np. kursy komputerowe, językowe), w zakresie ochrony zdrowia (ośrodek dla 500 osób z autyzmem we Lwowie-dla 500 osób, centrum medyczne w Czerniowcach – dla 1700 osób, działalność uświadamiająca w zakresie AIDS -500 osób. Organizacja działa także na rzecz demokracji realizując seminaria o tematyce społeczno- politycznej.

Dzieło Kolpinga na Ukrainie posiada wysokie kompetencje w zakresie działań dla seniorów prowadząc od 10 lat działania w tym zakresie, najpierw poprzez pomoc socjalną (projekt „Stołówka socjalna dla osób starszych”), następnie przez spotkania seniorów z młodymi wolontariuszami, aż do powołania we Lwowie Uniwersytetu III Wieku (UTW) prowadzonego przez tamtejszą Rodzinę Kolpinga w następujących sekcjach: literacka–tu spotykają się osoby pragnące opisać i przekazać młodym pokoleniom swoje doświadczenia życiowe; artystyczna, komputerowa, wiedzy o kraju, rehabilitacyjna, międzypokoleniowa (klub dyskusyjny seniorów i młodych). Działania gromadzą 600 osób, a ich liderami są seniorzy posiadający odpowiednie kompetencje w danej dziedzinie. Kolejne 3 UTW gromadzące ok. 400 seniorów powstały w Stryju, Czerniowcach i Iwanofrankowsku.

Ze względu na duże doświadczenie w pracy z seniorami Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprosił ukraińskie Dzieło Kolpinga do współpracy w ramach projektu „Seniorzy dla demokracji”. Liderzy UTW byli aktywnymi uczestnikami organizowanej w ramach projektu Senioriady, gdzie przedstawili swoje osiągnięcia i rozwiązania w zakresie działań dla seniorów, w szczególności nt. działań międzypokoleniowych, mobilizacji i wolontariatu seniorów. Oprócz przekazanej wiedzy i dobrych praktyk polscy liderzy klubów seniora dzięki wspólnej konferencji nawiazali kontakty z liderami UTW na Ukrainie.

Wartością dodaną udziału Partnera było wypracowanie założeń partnerskiego współdziałania na rzecz seniorów. Ponadto Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce wraz  z Rodzina Kolpinga we Lwowie opracował wspólny projekt pt. „Seniorzy dla demokracji- aktywizacja, partycypacja, wolontariat” w zakresie aktywizacji i partycypacji seniorów  na Ukrainie zgodnie z przyjętymi perspektywami rozwoju działań ukraińskich UTW. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu RITA-Przemiany w regionie” współfinansowanego ze środków Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji

Projekt uzupełnia ofertę aktywizującą ukraińskich seniorów w zakresie wzmacniania ich podmiotowości obywatelskiej. i korzystania z pełni praw.

 • Starostwo Powiatowe w Bochni

Od stycznia do grudnia 2014 r. Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce współpracował ze Starostwem Powiatowym w Bochni (woj. małopolskie) w ramach realizacji projektu „Obywatel współdecyduje. Konsultacje społeczne w powiecie bocheńskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było zwiększenie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i obywateli w konsultacjach społecznych na terenie powiatu bocheńskiego oraz wzmocnienie współpracy organizacji pozarządowych (NGO) i administracji publicznej w tym zakresie. W projekcie realizowane były szkolenia nt. budowania współpracy, doradztwo oraz wizyty studyjne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego lub Centrach Wsparcia NGO wyróżniających się pod względem współpracy NGO z administracją publiczną. Wszystkie te zaproponowane formy działań miały na celu rozwijać wiedzę na temat zasad, form i sposobów prowadzenia konsultacji społecznych oraz współpracy między sektorem pozarządowym i administracją publiczną. Szkolenia i wizyty studyjne odbyły się w grupach mieszanych działaczy NGO powiatu bocheńskiego z przedstawicielami Starostwa powiatowego. Finalizacją cyklu edukacyjnego było przeprowadzenie jesienią 2014 r. konsultacji dwóch dokumentów publicznych tj. Programu współpracy Powiatu bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok oraz Programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zróżnicowanych metod, w tym internetowej platformy konsultacji społecznych, która została rozbudowana i wzbogacona w ramach projektu, co uczyniło ją bardziej przyjazną w obsłudze i atrakcyjną dla użytkowników.

Projekt stworzył unikalną szansę: integracji środowiska liderów lokalnych NGO powiatu bocheńskiego, wsłuchania się władz samorządowych w potrzeby oraz sugestie NGO i obywateli, rozwoju wzajemnego zrozumienia i współpracy przedstawicieli sektora obywatelskiego i publicznego przez wzmocnienie wiedzy i umiejętności w zakresie zasad i form współpracy.

 • Urząd Gminy w Dębnie

Od lutego 2014 r. do lutego 2015 r. Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce współpracował z Gminą Dębno (woj. małopolskie) w ramach projektu „U nas, w gminie konsultujemy! Partycypacja obywatelska poprzez konsultacje społeczne”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działania projektowe miały na celu wzmocnienie w Gminie Dębno procesów współdecydowania i współkształtowania polityk lokalnych przez Urząd Gminy, 13 jednostek pomocniczych oraz 16 organizacji pozarządowych poprzez nabycie nawyku stosowanie mechanizmów konsultacyjnych na przykładzie konsultacji społecznych 14 dokumentów publicznych. Wśród działań projektowych realizowane były: kampania informacyjno-promocyjna dotycząca roli konsultacji społecznych, szkolenia, wizyta studyjna, przeprowadzenie procesu konsultacji statutów sołectw oraz Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2015-2020, przeprowadzenie konsultacji on-line, wsparcie doradcze w obszarze narzędzi oraz technik konsultacji społecznych, publikacja dobrych praktyk.

Załóż rodzinę kolpinga
Formacja duchowaFundacjaMłody kolpingDomy kolpingaKolping EuropaKolping International1%

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
 


Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON